วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

เพลงประจำตัวสมจิต

เพลงประจำตัวสมจิต

สมจิตตัวหน่อย สมจิตตัวหน่อย
ส่งเสียงร่าเริงยินดี
หำมันไม่มี หำมันไม่มี
ส่งเสียงว๊อก วอก ว๊อก หว่อกEmoticonEmoticon